Doorakkers Advies

Hét bureau voor al uw ruimtelijk-economische vraagstukken

Projecten 

 


Senior adviseur economie a.i. bij de gemeente Schagen

Mede vanwege capaciteitsproblemen is het Team Economie van de gemeente ondersteund door het oppakken van een aantal prioritaire dossiers. De werkzaamheden waren vooral gericht op het, samen met het (georganiseerde) bedrijfsleven opstellen van een Economische Agenda met bijbehorend Uitvoeringsprogramma en het onderzoeken van de haalbaarheid van het uitbreiden van twee lokale bedrijventerreinen. 

Rekenkamercommissie Smallingerland

Samen met Bureau voor Economische Argumentatie is onderzoek gedaan om antwoord te geven op de vraag van de RKC: Op welke manier is de afgelopen jaren geprobeerd de dienstverlening in Smallingerland te verbeteren, welke rol heeft de gemeenteraad daarbij gehad en op welke wijze zijn de beschikbare middelen besteed?

Rekenkamer Zeeland: effecten adviezen Commissie Balkenende

In oktober 2015 besluit de Tweede Kamer dat Zeeland een commissie nodig heeft voor behoud van de werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen in de provincie. De Zeeuwse economie krijgt in de jaren daarvoor veel harde klappen. Deze ‘Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid’ kwam onder leiding te staan van oud-premier en ‘Zeeuw’ Jan Peter Balkenende. De Rekenkamer Zeeland is ondersteund bij het uitvoeren van het onderzoek waarin werd nagaan of de adviezen van de commissie Balkenende uit 2016 zijn opgevolgd door de Provincie Zeeland en tot welke resultaten dit heeft geleid. De hoofdconclusie die de Rekenkamer trekt is dat de opvolging van de adviezen van de Commissie Balkenende Zeeland daadwerkelijk in de spreekwoordelijke stroomversnelling brachten. Daarbij plaatst de Rekenkamer wel de kanttekeningen dat, om in deze stroomversnelling te blijven, het voor Zeeland van belang is de regionale samenwerking verder te continueren en te verbeteren en daarbij actief in te zetten op het naar Zeeland halen van Rijksgelden.

Beleidsmedewerker Economische zaken a.i. bij de gemeente Hoogeveen

Mede vanwege capaciteitsproblemen bleven verschillende belangrijke dossiers liggen die wel opgepakt moesten worden. De gemeente is allereerst ondersteund bij het opstellen van een economische focusagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit in nauw overleg met de Ondernemersvereniging Ondernemend Hoogeveen. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld voor de uitwerking van het Regiodeal dossier Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en is een aanzet opgesteld voor het uitgifteprotocol voor het nieuwe bedrijventerrein Riegmeer.

Verkenning acquisitiekansen in zakelijke dienstverlening voor DEAL

De Regio Drechtsteden focust haar promotie en acquisitie op de sectoren maritiem, logistiek en Smart Industry. In opdracht van de regionale ontwikkelingsmaatschappij DEAL Drecht Cities hebben we samen met het bureau BEA de acquisitiekansen van de regio verkend in de zakelijke dienstverlening. De insteek daarbij was om vooral te werken vanuit de netwerken van de maritieme en industriële kernbedrijven in de regio. In gesprekken met deze kernbedrijven is bezien: van welke zakelijke dienstverleners men momenteel gebruik maakt; of deze dienstverleners in de regio Drechtsteden, of de grotere regio inclusief Rotterdam, zijn gevestigd of niet; of er motieven zouden kunnen zijn voor dienstverleners om zich geheel of gedeeltelijk te vestigen in de regio Drechtsteden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Ruimtelijke ontwikkelscenario's bedrijventerreinen voor de gemeente Beuningen

Uitgaande van de uitkomsten van de door ons berekende ruimtebehoefte en het huidige en geplande aanbod aan bedrijventerreinen in de gemeente en de marktregio zijn voorstellen gedaan over de mogelijke oplossingen om de vraag naar bedrijfskavels te kunnen accommoderen. Hierbij zijn tevens de door de gemeente aangeleverde gegevens over bedrijven die aangegeven hebben te willen uitbreiden en/of verplaatsen meegenomen. Op basis van alle beschikbare informatie hebben we aan de gemeente Beuningen advies uitgebracht over het zo optimaal tegemoet kunnen komen aan de vraag naar bedrijfskavels binnen de werkmilieus klassiek-gemengd en (maak)industrie. 

Senior beleidsadviseur a.i. bij de gemeente Gorinchem

Van 1 april 2020 tot 1 januari 2022 ben ik door de gemeente ingezet om met name de ondernemers te helpen bij het omgaan met de effecten van de getroffen maatregelen in verband met Corona. In nauwe samenwerking met de ondernemers(verenigingen) heeft dit o.a. geleid tot een zogenoemd Re-activatieplan Economie. Dit plan bevatte vooral stimulerende maatregelen waaronder een aantal subsidieregelingen. Daarnaast was de uitdaging om een economische visie op te stellen, inclusief een uitvoeringsprogramma dat realiseerbaar en haalbaar moest zijn. Ook moest de regionale samenwerking worden verbeterd. Denk aan de Regio Alblasserdam-Vijfheerenlanden, het Netwerk Economie Zuid-Holland-Zuid en de ontwikkelingsmaatschappijen DEAL Drecht Cities en Innovation Quarter. 

Exploitatie en opzet kennis- en onderwijscentrum Biosintrum

Op het duurzame bedrijventerrein EcomunityPark is door de gemeente Ooststellingwerf een kennis- en onderwijscentrum voor duurzaamheid ontwikkeld. De Rekenkamercommissie Ooststellingwerf heeft Bureau voor Economische Argumentatie en ons gevraagd antwoord te geven op de vraag of het college van de gemeente Ooststellingwerf de gemeenteraad wel volledig, juist en tijdig heeft geïnformeerd over het realiseren en exploiteren van dit Biosintrum en hoe de gemeenteraad in dit verband haar kaderstellende en controlerende taken heeft uitgevoerd. 

Onderbouwing uitbreiding bedrijventerrein Bijsterhuizen

Mede door de hoge uitgiftecijfers en de tijdsduur die gemoeid is met het ontwikkelen van een bedrijventerrein, acht de regio Arnhem-Nijmegen het nodig om op korte termijn met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen te starten. Om er voor te zorgen dat de ontwikkeling van een bedrijventerrein plaatsvindt op de meest optimale locatie is een integrale ruimtelijke afweging noodzakelijk. Voor zachte plannen wordt gesteld dat (regionale) afstemming over het in ontwikkeling nemen van een zacht plan plaats moet vinden aan de hand van een uitgebreid stappenplan. We hebben de gemeente Wijchen ondersteund bij het doorlopen van dit stappenplan. 

Rekenkamer Zwijndrecht: Deal!

In samenwerking met Bureau voor Economische Argumentatie is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van DEAL! voor de gemeente Zwijndrecht en naar de wijze waarop de gemeenteraad daar sturing aan kan geven. Deal is een regionale organisatie in de regio Drechtsteden op het gebied van promotie en acquisitie gericht op economische ontwikkeling. Dit onderzoek vond mede plaats omdat in de gemeenteraad vragen rezen over de toegevoegde waarde van Deal en hoe deze zich verhoudt tot de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. 

Procesbegeleiding gemeente Meppel

De gemeente Meppel wil de vraag naar bedrijfskavels accommoderen aan de noordzijde van de gemeente in combinatie met de opgave vanuit de energietransitie zoals verwoord in de Regionale Energie Strategie. In samenwerking met Rho Adviseurs voor Leefruimte heb ik de noodzakelijke te doorlopen procedures begeleid. 

Ladderonderbouwing hyperscale datacenter gemeente Zeewolde

De gemeente Zeewolde werd geconfronteerd met een ruimtevraag vanuit één bedrijf, te weten het realiseren van een campus rondom een hyperscale datacenter. Een vraag die alleen al vanwege de omvang, maar vooral ook vanwege de specifieke locatie eisen, niet vaak speelt in Nederland. Dit vraagt om een specifieke onderbouwing in het kader van de planvorming. Samen met Rho adviseurs is de noodzakelijke kwaliteitsslag gemaakt op basis van een eerder opgestelde onderbouwing om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen om aan deze specifieke ruimtevraag te kunnen voldoen. 

Teammanager Economie a.i. provincie Drenthe

Van eind september 2019 tot februari 2020 ben ik verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse aansturing van het team economie bestaande uit 25 fte. Ik was o.a. verantwoordelijk voor het vertalen van het coalitieakkoord naar taken voor het team in samenhang met het opstellen van een nieuwe economische koers voor Drenthe, het opstellen van het teamplan en het leveren van een bijdrage aan het opstellen van de begroting. Voor het bestuur en de gedeputeerde was ik het eerste aanspreekpunt voor alle dossiers betreffende economische ontwikkeling.  

Casemanager Bedrijvenpark H2O 

Over een langere periode (2014-2019) ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Bedrijvenpark H2O in de rol van Casemanager. Dit hield concreet in dat ik enerzijds nauw samenwerkte met de Ontwikkelingsmaatschappij H2O BV en anderzijds met de 3 betrokken gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. Mijn werkzaamheden betroffen onder andere het ondersteunen van de BV bij het opstellen van de grondexploitatie, het voeren van gesprekken met geïnteresseerde bedrijven, het begeleiden van de bestemmingsplanprocedures, maar ook het informeren en adviseren van de gemeentebesturen (colleges en raden) zijnde de aandeelhouders van de BV en het faciliteren van de ambtelijke en bestuurlijke afstemming met de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel.  

Economisch Profiel bedrijventerrein Barwoutswaarder

De gemeente Woerden is actief aan de slag met het bevorderen van de kwaliteit op de bestaande bedrijventerreinen. Voordat men wil starten met het uitvoeren van fysieke ingrepen en het opstellen van het omgevingsplan, wil men duidelijkheid over het economisch profiel van de verschillende bedrijventerreinen. De te plegen ingrepen moeten immers zo optimaal mogelijk afgestemd zijn op de wensen van de bedrijven die onderdeel uitmaken van dit profiel (doelgroepen). 

Interim Afdelingsmanager van de Afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Almere

Gedurende de eerste vijf maanden van 2019 is deze functie bij de gemeente Almere door mij vervuld. Samen met de andere leden van het Management Team was ik verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling en was ik de direct leidinggevende van de medewerkers binnen het aandachtsveld Regio, Beleid en Acquisitie. Daarnaast trad ik op als sparringpartner voor de medewerkers en was ik meewerkend voorman betreffende inhoudelijke dossiers zoals de nieuwe Economische Agenda. Daarnaast was ik richting bestuur en wethouder het eerste aanspreekpunt voor de dossiers betreffende economische ontwikkeling.    

Ruimtelijk afwegingskader formele en informele werklocaties

De gemeente Zeist wil ook in de toekomst aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats voor bedrijven uit verschillende economische sectoren. Essentieel daarbij is het kunnen beschikken over een kwalitatief goed aanbod aan werklocaties dat aansluit op de behoeften van bedrijven / ondernemers. De ruimtelijke ambitiekaart geeft een overzicht van kansen en mogelijkheden van de formele en informele werklocaties, bezien vanuit de behoeften / wensen van de als kansrijk aangemerkte doelgroepen en vanuit nieuwe huisvestingsconcepten.  

Rekenkamercommissie Weststellingwerf: Onderzoek Uitbreiding Schipsloot

In samenwerking met Bureau voor Economische Argumentatie is antwoord gegeven op de vraag of het gemeentelijk beleid voor bedrijventerreinen tot het gewenste resultaat leidt c.q. heeft geleid bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot. Vooral is onderzocht waarom de uitgifte van bedrijfskavels achterbleef bij de aannames, de 'hardheid' van de onderbouwing van deze aannames en of op een verantwoorde wijze is omgegaan met financiële risico's in relatie tot de grondexploitatie. Uiteraard is ook ingegaan op de mate waarin en de wijze waarop de gemeenteraad gedurende het proces is betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein.  

Regio West-Brabant: Adviseur Ruimte en Economie a.i.

Voor het Programmabureau Regio West-Brabant heb ik me voornamelijk gericht op het opstellen en het bestuurlijk vastgesteld krijgen van regionale afspraken tussen de 19 gemeenten, de regio en de provincie Noord-Brabant op het gebied van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandelsontwikkelingen. Daarnaast heb ik me onder andere beziggehouden met het opzetten van een regionale leegstandsmonitor niet-woningen en de ruimtelijke problematiek rondom (zeer) grootschalige logistieke bedrijven.

Potentiële doelgroepen Hoogeveens bedrijventerrein Riegmeer

Gezien de vele trends en ontwikkelingen (m.n. economisch en technologisch) die zich in de markt voordoen heeft de gemeente Hoogeveen behoefte aan een strategie die gericht is op het uitgeven van bedrijfskavels op het nieuwe bedrijventerrein Riegmeer. De specifieke vestigingseisen van de onderscheiden doelgroepen zijn daarbij leidend. Hierbij speelt het samenwerkingsverband Dutch Tech Zone met de gemeenten Coevorden, Emmen en Hardenberg uiteraard een grote rol. De gemeente kan Riegmeer nu duidelijk positioneren.

Ontwikkelingsscenario's voor Utrechts bedrijventerrein Strijkviertel

De gemeente Utrecht wordt geconfronteerd met een groei van het aantal vragen vanuit de markt naar bedrijfskavels. Het aantal beschikbare kavels neemt in rap tempo af. Vergelijkbare ontwikkelingen doen zich voor in de hele marktregio. Het nieuwe bedrijventerrein Strijkviertel zou voorlopig wel eens het laatste aanbod kunnen zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Reden voor de gemeente om de doelgroepen gedetailleerd in kaart te laten brengen en hun eisen te confronteren met het beschikbare aanbod. Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve match hebben we meerdere ontwikkelingsscenario's opgesteld, waarbij de werkgelegenheidseffecten een belangrijke rol spelen. Op basis hiervan kunnen door de gemeente weloverwogen keuzes gemaakt worden. 

Woerden: Schuifruimte in relatie tot herstructurering

De gemeente Woerden beschikt over relatief veel, maar vooral ook veel verschillende typen bedrijventerreinen, waarvan de kwaliteit van een aantal onder druk staat. De nadruk op de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen heeft tevens te maken met de discussies in de regio over overaanbod. Doel van het project was het opstellen van een gedragen en onderbouwd plan van aanpak voor de herstructureringsopgave. Tevens moest in beeld gebracht worden waaraan de benodigde schuifruimte voor de uitvoering van de herstructurering van de bedrijventerreinen moest voldoen, waar deze ruimte het beste kon worden gevonden en welke herstructureringsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

Creatief Mensenpark Emmen

De gemeente Emmen is bezig met de herontwikkeling van het terrein van het voormalige Dierenpark Emmen naar een Creatief Mensenpark waar de nadruk moet komen te liggen op kunst, cultuur en innovatie. Als onderlegger voor de verdere ontwikkeling is door ons een (voornamelijk kwantitatieve) marktanalyse / quick scan uitgevoerd naar de behoefte vanuit de creatieve sector. 

Naar een regionale hotelstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam

In het Platform Regionaal-Economische Structuur Metropoolregio Amsterdam (PRES) is besloten dat een herijking van de regionale hotelstrategie aan de orde was. Op basis van onderzoek zijn de vraag en het aanbod aan hotelkamers zowel kwantitatief als kwalitatief inzichtelijk gemaakt. Nu de ontwikkeling van het aantal hotelkamers in Amsterdam wordt afgeremd, wordt er meer belang gehecht aan de nagestreefde regionale spreiding van vraag en aanbod. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer zijn de bestuurlijke trekkers van dit dossier. De gemeente Haarlemmermeer is door mij zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteund. 

Regionale programmering bedrijventerreinen De Peel

Nadat de provincie Noord-Brabant een nieuwe vraagraming op had laten stellen was het aan de regio's om te komen tot een actualisatie van hun programmering. Hiervoor is de regio Zuidoost Brabant onderscheiden in verschillende subregio's waaronder de regio De Peel. Samen met het bureau Fanion is in opdracht van het Sub-regionaal Overleg Economie De Peel, de ramingsmethode van de provincie toegesneden op de specifieke situatie in De Peel. Vooral de productiestructuur en het bijbehorende extensieve ruimtegebruik, bleken onderscheidend te zijn. Vervolgens zijn vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief met elkaar geconfronteerd. Aanvullend is onderscheid gemaakt tussen de twee verzorgingsgebieden binnen de subregio De Peel. De uitkomsten zijn meerdere malen in bestuurlijke sessies besproken, gevolgd door overleg met de regio Zuidoost Brabant en met de provincie. 

Faciliteren start-ups

Gemeente De Ronde Venen onderkent het belang dat innovatieve startende bedrijven kunnen hebben voor de werkgelegenheid en dat zij de potentie hebben om uit te groeien tot succesvolle spelers op de wereldmarkt. Wij hebben onderzocht op welke wijze en door welke partijen deze start-ups reeds worden gefaciliteerd en wat de gemeente hierop nog aanvullend zou kunnen doen.

Projectmanager Gebiedsaanpak Plaspoelpolder

In opdracht van het Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) heb ik van 2013 t/m 2016 de rol van projectmanager vervuld waarbij de nadruk lag op het ombuigen van de neergaande spiraal (m.n. leegstand) en er voor te zorgen dat de kwaliteit van het bedrijventerrein zo optimaal mogelijk aan ging sluiten op de wensen van de bedrijven. Dit nadrukkelijk in nauwe samenwerking met de gemeente Rijswijk, de ondernemersvereniging en vastgoedeigenaren.

Strategisch Adviseur Economische Zaken Uithoorn a.i.

In verband met zwangerschapsverlof heb ik de strategisch adviseur economische zaken van de gemeente Uithoorn vervangen. Ik heb me daar voornamelijk gericht op de dossiers Ondernemersfonds, Promotie/Citymarketing, Werkgevers Service Punt en op regionale samenwerking (m.n. Metropoolregio Amsterdam en de regio Amstelland-Meerlanden).

Nadere uitwerking economisch beleidsveld gemeente Rheden

De gemeente had dringend behoefte aan een realistische en realiseerbare economische beleidsnota met bijbehorend actieprogramma. De huidige nota was van voor de economische crisis en hield te weinig rekening met nieuwe maatschappelijke, ruimtelijke en economische trends en ontwikkelingen. De nieuwe nota is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente en de ondernemers(verenigingen).

Vervolgens zijn twee acties uit het actieprogramma nader uitgewerkt. Het ging om het opstellen van een plan van aanpak voor de herstructurering van bedrijventerreinen en om het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden en de meerwaarde van flexibilisering / functieverruiming op bedrijventerreinen.

Evaluatie convenant bedrijventerreinen

De regio Utrecht heeft in 2012 een convenant afgesloten met de provincie over m.n. de planning en programmering van bedrijventerreinen en de aanpak van de herstructureringsopgave. De onderliggende analyses zijn destijds door ons uitgevoerd, als ook een tussentijdse evaluatie. Een nieuwe evaluatie / actualisering was mede wenselijk omdat de provincie bezig is met de herijking van haar Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Concreet hebben we de vraagraming geactualiseerd, als ook de harde en zachte plancapaciteit, de voortgang van de herstructureringsopgave en die van de overige afspraken die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda.

Omdat de gemeente Woerden inmiddels tot de U10 (opvolger Bestuur Regio Utrecht) behoort is ook deze gemeentelijke vraag en aanbod situatie geactualiseerd en geintegreerd in het evaluatie en actualisatie onderzoek dat is uitgevoerd voor de regio Utrecht.

Vastgoed van de toekomst

Samen met diverse (publieke en private) partners hebben we deelgenomen aan het onderzoeksprogramma 'Vastgoed van de toekomst' dat onder leiding van Fontys Hogeschool is uitgevoerd. Het programma is mede mogelijk gemaakt door een innovatiesubsidie uit de RAAK-regeling van het Regieorgaan SIA. Het onderzoek was vooral gericht op de regio Zuidoost-Brabant. Centraal stond het opbouwen van kennis over verduurzaming van de vastgoedsector, waarbij de aanpak van leegstand de rode draad vormde. Belangrijk daarbij waren de rollen en verantwoordelijkheden van overheid, ondernemers, vastgoedeigenaren en investeerders.

Land van Heusden en Altena: gezamenlijk EZ beleid

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem voeren als jaren samen ruimtelijk economisch beleid. In nauwe samenwerking met de gemeenten en het (georganiseerde) bedrijfsleven is de huidige nota economische zaken geactualiseerd en voorzien van een actueel en concreet uitvoeringsprogramma. Dit was noodzakelijk omdat de vigerende nota onvoldoende aansloot bij de huidige economische situatie en op te verwachten vraagstukken in de toekomst.

Behoefteonderzoek Drechthoek 2

Een eerder door de gemeente Kaag en Braassem opgesteld bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Drechthoek 2 in Leimuiden is door de Raad van Staten vernietigd. De gronden zijn echter in eigendom van private partijen die het gebied samen met de gemeente toch willen gaan ontwikkelen. Deze wens is ingegeven door de behoefte die er bestaat bij lokale ondernemers. Wij hebben voor de gemeente de vraag naar bedrijfskavels in de regio in kaart gebracht en deze gerelateerd aan de inventarisatie die door de private eigenaren is uitgevoerd.

Hattemerbroek: Ladder voor Duurzame Verstedelijking

In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. en de gemeente Oldebroek wordt een bestemmingsplan opgesteld voor het Bedrijvenpark H2O. Wij zijn gevraagd hierdoor de ruimtelijk-economische onderbouwing op te stellen. Allereerst is de regionale behoefteraming geactualiseerd en vervolgens is de aanbodsituatie gedetailleerd in kaart gebracht als ook de leegstandssituatie. Omdat ingezet wordt op verschillende doelgroepen, van lokale bedrijven tot grootschalige logistiek en bedrijven in hogere milieu categorieen zijn meerdere matches van vraag en aanbod uitgevoerd. De behoeften van de bedrijven staan daarbij centraal. 

Bedrijventerreinenstrategie voor Geldrop-Mierlo

In het eerder door ons bureau opgestelde economische beleidsplan was opgenomen dat een onderzoek uitgevoerd moest gaan worden naar de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijventerreinen. Hoewel de gemeente over relatief veel, maar ook veel verschillende typen bedrijventerreinen beschikt, ontbrak immers een duidelijke visie op de verschillende terreinen en op de manier waarop ze zich onderling verhielden. Om dit te bereiken zijn alle terreinen geanalyseerd en beschreven en zijn functionele bestemmingen aangebracht (o.a. verkleuring, functieverruiming, flexibilisering bestemmingsplan). Ook de benodigde acties om de strategie ook daadwerkelijk te realiseren zijn concreet beschreven. De strategie is opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken afdelingen binnen de gemeente en met het (georganiseerde) bedrijfsleven. 

Industrieschap de Plaspoelpolder: herstructurering Dekkershoek

Nadat door ons eerder een plan van aanpak was opgesteld voor de herstructurering van het bedrijventerrein Dekkershoek in Den Haag, heeft het IPP ons gevraagd de uitvoering van de daarin opgenomen fysieke ingrepen te begeleiden. Dit heeft geresulteerd in het aanleggen van verkeersdrempels, het plaatsen van obstakels waardoor parkeren op hoeken van straten onmogelijk werd, het instellen van eenrichtingsverkeer op een deel van het bedrijventerrein en het optimaliseren van de parkeerfaciliteiten waardoor vooral het gedrag van werknemers en bezoekers wordt beinvloed. Dit alles is gebeurd in nauw overleg met de ondernemers, de vereniging van eigenaren, de ondernemersvereniging en de gemeente.

Provincie Noord-Brabant: draagvlak voor nieuwe prognoses

De provincie heeft nieuwe prognoses laten opstellen onder andere voor bedrijventerreinen. Het is nu zaak dat de lagere overheden komen tot nieuwe regionale afspraken over hoe om te gaan met deze nieuwe prognoses. De provincie is van mening dat daarbij de kwaliteit van bedrijventerreinen veel meer aandacht verdient en dat de vraag vanuit de bedrijven centraal moet komen te staan. Wij hebben tijdens verschillende sessies met wethouders en raadsleden presentaties gehouden en discussies gevoerd waarbij de kwalitatieve component leidend was. Vanwege onze ervaring met en kennis van de praktijk hebben we dit vooral gedaan op basis van voorbeelden.

Gemeente Nieuwkoop i.s.m. gemeente Alphen aan den Rijn

Beide gemeenten waren bezig met het opstellen van een bestemmingsplan om een nieuw bedrijventerrein te realiseren. De doelgroepen waarop men zich richtte waren duidelijk verschillend. In samenwerking met Olden Advies is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking doorlopen. Daarvoor is de eerder door ons opgestelde behoefteraming voor de regio Holland Rijnland geactualiseerd. Vervolgens is per bedrijventerrein nut en noodzaak inzichtelijk gemaakt, waarbij we nadrukkelijk vanuit de vraag (de bedrijven) hebben geredeneerd.  

Gemeente Hilversum: Mediastad

Een van onze nationale topsectoren is de creatieve industrie. Binnen deze topsector heeft de gemeente Hilversum de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich genomen van het netwerk Media & ICT. Wij zijn gevraagd om samen met het kennis- en innovatieplatform iMMovator dit netwerk te organiseren en projecten te initieren. Samen met onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven zijn projecten opgezet die vervolgens zijn begeleid bij het aanvragen van subsidie bij NWO en TNO. Meest concreet is het opzetten van de Hilversum Media Campus waarin de behoefte van het bedrijfsleven op het gebied van de arbeidsmarkt, zo goed mogelijk aansluiting moet gaan vinden bij het aanbod vanuit de onderwijs- en kennisinstellingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opzetten van specifieke leermodules en het geven van masterclasses. In dit kader is tijdens het Media Park Jaar Congres een Mediapact ondertekent door vertegenwoordigers van overheid - ondernemers - onderwijs.

Provincie Groningen / Regio Eemsdelta / Regio Oost-Groningen

Medio 2012 heeft de provincie met beide regio's convenanten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties. Twee daarin opgenomen afspraken zijn nader uitgewerkt. De ene betreft de afspraak dat de bedrijventerreinen worden gesegmenteerd in terreinen met onderscheidende profielen die aansluiten op de huisvestingswensen van de ondernemers. De andere afspraak is om te komen tot een gezonde verhouding tussen vraag en aanbod op de bedrijfsruimtemarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze opdracht is uitgevoerd i.s.m. Bureau Louter en Bureau Buiten.

Voortgang herstructureringsopgave Regio Utrecht

In het kader van het Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Regio Utrecht zijn onder andere afspraken gemaakt over de planning van de herstructurering van bedrijventerreinen. Aangezien bij de provincie het vermoeden bestond dat de uitvoering van de herstructureringsopgave stagneert heeft het Bestuur Regio Utrecht ons opdracht verleend om de destijds door ons uitgevoerde inventarisatie van deze opgave te actualiseren. 

Sociaal Economische Ambitie gemeente Vianen

In nauwe samenwerking met de gemeente Vianen is een sociaal economische ambitie opgesteld. Dit hoofdzakelijk op basis van reeds beschikbare rapporten en interne beleidsdocumenten. De ambitie is vervolgens vertaald in thematisch ingestoken beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn voorzien van acties op basis waarvan de doelstellingen gerealiseerd zouden kunnen worden. Ook de rol van de gemeente is daarbij nadrukkelijk aangegeven.

Economische visie van en voor de gemeente Geldrop-Mierlo

Omdat het vigerende beleids- en actieplan op diverse punten gedateerd bleek te zijn was een actualisering noodzakelijk. Daarvoor is allereerst de achterliggende informatie geactualiseerd. Op basis van deze nieuwe gegevens en nadrukkelijk rekening houdend met nieuwe trends en ontwikkelingen is in samenwerking met de gemeente en in nauw overleg met het georganiseerde bedrijfsleven een nieuwe visie opgesteld. Essentieel onderdeel van het project betrof het vertalen van de visie naar concrete projecten. Draagvlak en uitvoerbaarheid stonden daarbij centraal.

Plan van aanpak bedrijventerrein Dekkershoek

De bedrijvenlocatie Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek is essentieel voor Den Haag en voor de regio, zo is in een convenant vastgelegd door het Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’, de Belangenvereniging bedrijven ZKD en de gemeente Den Haag. Met de revitalisering van de delen Z en K zijn de betrokken partijen voortvarend aan de slag gegaan. Nu was het zaak het deel D hierbij te betrekken. De opdracht betrof het beter inzicht geven in de bedrijvenproblematiek en het geven van advies over de aanpak. Dit heeft geleid tot een breed gedragen toekomstvisie, inclusief een actieplan waarin de nadruk lag op het realiseren van quick wins.

Kwantitatieve vraagraming bedrijventerreinen

In opdracht van de provincie Drenthe en de Stuurgroep Drentse Zuidas (een samenwerkingsverband van de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en De Wolden) is de kwantitatieve ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen berekend. De Bedrijfslocatiemonitor van het CPB is daarbij als basis gebruikt, maar de onderliggende componenten zijn gevuld met regiospecifieke gegevens, zodat maatwerk kon worden geleverd.

Ontwikkelingsmogelijkheden bestaand bedrijfspand

De gemeente Vianen is reeds vele jaren in nauwe samenwerking met de ondernemers op het bedrijventerrein De Hagen / De Biezen bezig met het realiseren van een kwaliteitsslag. Het zou voor de herstructurering van het bedrijventerrein een enorme stimulans betekenen als een dominant, leegstaand en duidelijk verouderd pand herontwikkeld zou kunnen worden. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) heeft ons verzocht een aantal ontwikkelingsscenario's op te stellen. Deze scenario's zijn vooralsnog ingegeven door bestaande initiatieven en/of initiatieven die in het verleden gespeeld hebben. Het opgestelde startdocument vormde de basis om het gesprek aan te gaan met de gemeente en de vastgoedeigenaar.

Naar een regionaal strategisch bedrijventerreinenbeleid

Het collegeprogramma van de gemeente Gennep gaat uit van een stimulering van de economie en van de werkgelegenheid. Een van de acties die in dit kader zijn geformuleerd betreft het opstellen van een toekomstgericht regionaal strategisch bedrijventerreinenbeleid. Tevens is duidelijk dat de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein De Brem hierin een centrale rol moet vervullen. Ingegaan is op de matches en mismatches tussen de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en het aanbod en op de positionering van De Brem ten opzichte van bestaande en geplande terreinen in de regio. Deze positionering is gebaseerd op een gedetailleerde marktanalyse.

Haalbaarheidsonderzoek Boomteelt Business Center

Reeds eerder was de haalbaarheid van een Boomteelt Business Center (BBC) onderzocht. Maar door economische ontwikkelingen en veranderingen in het denken over de thematische invulling van een BBC werd door de Vereniging Treeport Zundert en REWIN West Brabant een actualisatie noodzakelijk geacht. Samen met Oranjewoud is onderzocht wat het concept van het BBC concreet zou moeten inhouden en hoe zich dat zou onderscheiden van andere bedrijfslocaties. Het concept is ingevuld vanuit de behoefte van de markt en is uitgewerkt op basis van financiële, organisatorische, economische en ruimtelijke haalbaarheid.

Vergroten betrokkenheid bedrijfsleven

Om het bedrijfsleven actief te betrekken bij de actuele bedrijventerreinproblematiek is in opdracht van en in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel Midden Nederland een zogenoemde rondgang van bijeenkomsten georganiseerd met ondernemersverenigingen in Midden Nederland. Dit om vanuit het bedrijfsleven voorstellen / ideeën te genereren aangaande prioritering, segmentering en fasering van de aanleg van nieuwe terreinen en de herstructurering van bestaande terreinen.

Behoefteraming 2.0

Samen met Stogo onderzoek + advies en Jones Lang LaSalle is in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een raming van de behoefte aan bedrijventerreinen opgesteld. De nieuwe raming mocht geen black box zijn voor wat betreft de uitkomsten en de methodiek moest zowel transparant als innovatief zijn. We hebben een door zowel de gemeenten als het bedrijfsleven gedragen raming opgesteld, die gebruikt zal gaan worden om zo goed mogelijk te kunnen bepalen hoeveel bedrijventerreinen van welke kwaliteit en omvang waar en wanneer nodig zijn op zowel de korte als de lange termijn.

De kwaliteit van het Rhedense vestigingsklimaat

In haar actieprogramma “Werk in uitvoering 2011-2015” heeft de gemeente aangegeven dat het belangrijk is dat continue geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het vestigingsklimaat. Om meer inzicht te krijgen in de beleving door ondernemers van het gemeentelijke vestigingsklimaat, hebben wij een vijftigtal gesprekken gevoerd met ondernemers. Tijdens deze gesprekken is niet alleen gesproken over tastbare aspecten als infrastructuur en bereikbaarheid en de kwaliteit van de bedrijventerreinen, maar juist ook over niet tastbare aspecten. Bij dit laatste ging het vooral over hoe ondernemers de dienstverlening van de gemeente ervaren. Centraal stonden de argumenten die ondernemers aandroegen ter onderbouwing van hun ‘oordeel’. Vandaar dat voor de gesprekken gebruik is gemaakt van een uitgebreide aandachtspuntenlijst.

Indirecte werkgelegenheidseffecten werkzaamheden OMFL

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bevordert actief investeringen en werkgelegenheid in Flevoland. Om de resultaten van haar activiteiten/projecten inzichtelijk te maken houdt de OMFL een eigen administratie bij. Hierin zijn onder andere het aantal arbeidsplaatsen opgenomen dat met deze activiteiten gemoeid is. Het betreft enkel en alleen de directe werkgelegenheid. Maar iedere extra gerealiseerde directe arbeidsplaats leidt tot indirecte werkgelegenheid. Om het totale effect van de inspanningen van de OMFL meer inzichtelijk te maken hebben we per project de indirecte werkgelegenheidseffecten berekend.

Marktanalyse bedrijventerreinen en kantoren voor gemeente Hoogeveen

Diverse ontwikkelingen, zoals de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening, maar ook maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, maakten het uitvoeren van een nieuwe marktanalyse niet alleen noodzakelijk maar zeker ook wenselijk. In samenwerking met Bureau Buiten hebben wij deze kwantitatieve en kwalitatieve marktanalyse bedrijventerreinen en kantoren uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hoogeveen. Hierbij is zo optimaal mogelijk rekening gehouden met ruimtelijke consequenties en relevante ruimtelijke en economische trends en ontwikkelingen.

Bouwstenen voor regionaal bestuurlijk convenant BRU-gebied

Gemeenten, het Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht wilden eind 2011 een Regionaal Convenant Bedrijventerreinen afsluiten. Hierin zijn de regionale afspraken omtrent de programmering en fasering van zowel nieuwe bedrijventerreinen als de aanpak van de herstructureringsopgave opgenomen, waardoor uitvoering wordt gegeven aan regionale samenwerking zoals in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 is vastgelegd. Wij ondersteunen de regio hierbij, onder andere door het uitvoeren van een inventarisatie van de herstructureringsopgave, door het opstellen van een marktanalyse en tot slot bij het opstellen van het convenant.

Economische Impulsnota Breda 2011-2014

De afdeling Economische Zaken van de gemeente Breda zet nadrukkelijk in op het stimuleren van de economische ontwikkeling en zo de welvaart en het welzijn van alle Bredanaars te bevorderen. Zeker in de huidige tijd is het geven van een krachtige economische impuls van groot belang. Dit was voor de afdeling EZ aanleiding om een nieuwe impulsnota op te stellen. Wij zijn door de gemeente ingeschakeld voor het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden bij de opstelling van deze impulsnota.

Naar een Bedrijfsruimte OntwikkelingsMaatschappij

Eind 2009 heeft de gemeenteraad van Utrecht besloten tot de oprichting van een Bedrijfsruimte OntwikkelingsMaatschappij (BOM). Het doel van deze BOM moest tweeledig zijn: enerzijds het op een duurzame, maar vooral ook voor eenieder toegankelijke wijze bijeenbrengen van de vraag naar en het aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimte en anderzijds het vergroten van het aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimte, waarbij zo optimaal mogelijk rekening moest worden gehouden met de wensen van de bedrijven. Het businessplan is door mij opgesteld en vervolgens ben ik ingeschakeld om het proces te begeleiden gericht op de daadwerkelijke oprichting van de Stichting BOM. 

Invoering parkmanagement op bedrijvenpark Tappersheul

Om de economische ontwikkeling te stimuleren zet de gemeente Oudewater onder andere in op revitalisering van Tappersheul. Om de kwaliteit en uitstraling van dit bedrijventerrein ook in de toekomst te behouden, hebben de gemeente en de Bedrijfsvereniging Oudewater (BVO) het voornemen om collectief beheer op/van het terrein te organiseren door middel van parkmanagement. In opdracht van de gemeente en de BVO heb ik het plan van aanpak om te komen tot parkmanagement opgesteld.

Ruimtelijke visie voor Bedrijventerrein Overvecht

Naar aanleiding van de toenemende leegstand van bedrijfspanden en de daarmee samenhangende dreigende achteruitgang, heeft de gemeenteraad van de gemeente Utrecht aangegeven dat het bedrijventerrein Overvecht primair als bedrijventerrein moet blijven functioneren en dat men kiest voor een vernieuwing van het terrein binnen het bestaande profiel en binnen de bestaande ruimtelijke structuur. In opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht, de Kamer van Koophandel Midden Nederland en de Ondernemers Vereniging Overvecht is een ruimtelijke visie voor bedrijventerrein Overvecht opgesteld, waarbij de nadruk zowel ligt op de noodzakelijke economische vernieuwing als op het onderzoeken van de effecten van het verruimen van de vestigings-mogelijkheden van niet werkfuncties (o.a. onderwijs, wonen, leisure) wat mogelijk een bijdrage kan leveren aan de versterking van het kwaliteitsprofiel van het terrein.

Begeleiding discussie herpositionering SBBU

De Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is een samenwerkingsorgaan van deelnemende ondernemingen en de gemeentelijke overheid. Het doel van deze samenwerking is het realiseren van een kwaliteitsverbetering op de verschillende bedrijventerreinen, het vergroten van de concurrentie-kracht van de ondernemingen en het bevorderen van economische groei. De conjunctuur, maar ook economische, ruimtelijke en maatschappelijke trends, maken dat de SBBU haar positie met enige regelmaat moet evalueren en waar nodig actualiseren. Dit proces is door mij begeleid.

Tijdelijk adviseur Economische Zaken, gemeente Uden

De gemeente kampte reeds langere tijd met capaciteitsproblemen. Ik ben ingeschakeld om de huidige bedrijfscontactfunctionaris / adviseur Economische zaken te ondersteunen. Concreet hadden de werkzaamheden enerzijds betrekking op het adviseren van bestuur en management inzake de economische ontwikkeling, bedrijfshuisvesting en werkgelegenheid op strategisch niveau. Denk hierbij onder andere aan het opstellen van een economische beleidsvisie en van meer thematische rapportages aangaande creatieve bedrijven en starters. Anderzijds hadden mijn werkzaamheden betrekking op het voeren van onderhandelingen met marktpartijen, het coördineren van het uitgiftebeleid en het voeren van gesprekken met ondernemers inzake de aankoop van industriegrond.

Opstellen Bidbook JSF-fabriek voor Stork Fokker AESP BV

De gemeente Almere is een van de vier gemeenten die in de race is als mogelijke vestigingsplaats voor de nieuwe JSF-fabriek van Stork Fokker AESP BV. De gemeente heeft mij ingeschakeld om het proces om te komen tot een zogenoemd bidbook te coördineren. Naast het identificeren van de voor Stork Fokker relevante aandachtspunten en het verzamelen van de benodigde informatie om de verschillende vestigingsplaatsfactoren zo gedetailleerd mogelijk in het bidbook op te kunnen nemen, was het tevens mijn verantwoordelijkheid de eindredactie te voeren.

Hazemeyer complex te Hengelo

Het Hazemeyer complex met haar prachtige gebouwen blijft zich transformeren en ontwikkelen tot een inspirerende plek, waar ondernemingszin, creativiteit, kennis, kunst en cultuur samenkomen. Sinds juni 2009 is de(ze) Creatieve Fabriek onderdeel van BOEi; een non-profit organisatie met als doelstelling het behoud van industrieel erfgoed door herbestemming.

Op verzoek van BOEi heb ik deelgenomen aan diverse multidisciplinaire brainstormsessies waar per pand bezien werd welke doelgroepen het meest optimaal aansluiten bij het pand, de locatie en het totale concept.

Herstructurering Bedrijventerrein De Frans

Samen met ETIN Adviseurs en G3 Advies is een plan van aanpak opgesteld voor de herstructurering van bedrijventerrein De Frans in de gemeente Heerhugowaard. Daarbij moest nadrukkelijk rekening gehouden worden met de ambities van de gemeente om te komen tot ruimtewinst, hergebruik en thematisering van het terrein, doelstellingen rondom energiebesparing en duurzaamheidsthema’s, het optimaliseren van de samenwerking tussen bedrijven en de aanwezige (onderwijs)instellingen en verbetering van de infrastructuur. Mijn rol was met name het voeren van gesprekken met private partijen zoals de ondernemersvereniging en makelaars in bedrijfsonroerend goed, het voorzitten en begeleiden van workshops en het uitvoeren van de eindredactieslag.

Aanjager herstructurering private kavels Bedrijventerrein Vianen

Op bedrijventerrein Vianen is sprake van leegstand en van verouderd vastgoed. Op dit moment wordt het terrein gerevitaliseerd. Diverse projecten in de openbare ruimte zijn uitgevoerd of staan in de planning. Daarnaast wordt aan de oostzijde van de A27 het nieuwe bedrijventerrein Gaasperwaard ontwikkeld wat mogelijk zal leiden tot verhuisbewegingen van bedrijven die nu op het terrein Vianen gevestigd zijn. Gemeente en provincie willen samen eigenaren van bedrijfspanden stimuleren om investeringen te plegen om zo bij te dragen aan een algehele kwaliteitsslag.

Beide partijen hebben mij ingeschakeld om het traject van herstructurering van de private ruimte te trekken / aan te jagen, om een brug te slaan tussen overheid en bedrijfsleven en om actief op zoek te gaan naar kansen voor herontwikkeling. Intensief overleg met zogenoemde vastgoedeigenaren moet leiden tot een toename van het aantal private investeringen en deze investeringen zo optimaal mogelijk afstemmen op die van de gemeente.

Economische Ruimtelijke Visie Rotterdam-Noord

Samen met DHV is in opdracht van de Rotterdamse deelgemeente Noord een Economisch Ruimtelijke Visie opgesteld. Aanleiding was het gegeven dat de deelgemeente weliswaar over een integrale ontwikkelingsvisie beschikte, maar dat deze visie de concretisering miste die moet leiden tot een actieplan. Hierdoor worden kansen voor ontwikkeling en nieuwe werkgelegenheid gemist.

Potentiële ontwikkellocaties A4

In opdracht van de samenwerkende gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht is, onder de projectleiding van Oranjewoud, onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun gemeenten als gevolg van de doortrekking van de A4. Vanwege de verwachte ruimtevraag naar ontwikkellocaties zijn de economische potenties van de A4-regio en de hieraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden, nader onderzocht.

Opstellen Beleidsnota Economische Zaken

In haar Uitgangspuntennotitie Economisch Beleid 2007 is door de gemeente Geertruidenberg aangegeven dat het algemeen economisch beleid nader uitgewerkt diende te worden in een economische beleidsnota. De gemeente heeft mij ingeschakeld om de beleidsmedewerker Economische Zaken van de gemeente zowel inhoudelijk als organisatorisch te ondersteunen bij het opstellen van deze economische beleidsnota. Daarvoor is onder andere onderzoek uitgevoerd op het gebied van economische structuur en dynamiek, de vraag en aanbod aan bedrijventerreinen en de kwaliteit van deze terreinen en de arbeidsmarktsituatie en zijn gesprekken gevoerd met diverse individuele bedrijven en met de beide ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel en het regionale samenwerkingsverband.

Regionale bedrijventerreinstrategieën Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn de verschillende regionale bedrijventerreinen-strategieën tegen het licht gehouden en getoetst aan zowel de door de provincie opgestelde Handreiking regionale bedrijventerreinstrategie als aan de inhoudelijke thema’s die voornamelijk in het kader van het project Mooi Nederland van de ministeries van VROM en Economische Zaken aandacht vragen van de lagere overheden. Denk hierbij met name aan de relatie tussen de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande terreinen.

Match vraag – aanbod Creatief Hilversum

De gemeente Hilversum onderkent de grote economische betekenis van creatieve bedrijven voor de stad en wil als stad dan ook niet alleen de ‘place to be’ zijn, maar vooral ook de ‘place to stay’. De gemeente heeft opdracht gegeven inzicht te verschaffen in de vraag naar en het aanbod aan huisvesting(smilieus) door/voor creatieve bedrijven: kwantitatief, kwalitatief en geografisch. Duidelijk is aangegeven waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten en waar knelpunten dan wel witte vlekken voorkomen of worden verwacht. Op basis hiervan zijn bouwstenen aangeleverd voor de op te stellen gemeentelijke locatie- en investeringsstrategie.

Marktverkenning potentiële bedrijvenlocaties Den Hartog, Vogelenzang en Loeffen

De gemeente Overbetuwe heeft een drietal locaties op het oog die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen om te worden ontwikkeld als bedrijventerrein. Voordat men met de ontwikkeling verder ging wilde de gemeente allereerst meer inzicht in de vraag vanuit de markt. Ik heb dan ook een marktverkenning uitgevoerd naar de potentie van de mogelijk te ontwikkelen locaties. De per locatie voorgestelde ontwikkelingsscenario’s zijn vervolgens gevisualiseerd in zogenoemde vlekkenplannen.